Veuillez passer au nouveau navigateur Edge, ou utiliser Chrome, Firefox ou Safari, avant de continuer. Le site d'ADI Global Distribution ne prendra pas en charge Internet Explorer après le 12 mars 2021. close button
Algemene Websitevoorwaarden

Algemene Websitevoorwaarden

ADI-GARDINER NV (“ADI”) beheert de website https://be-eshop.adiglobal.com/Pages/default.aspx. Wij zijn een bedrijf ingeschreven in België in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.041.967, met BTW-nummer BE 0431.041.967 en met maatschappelijke zetel te Loppem. Adres: Autobaan 20, 8210, België. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Nederland. Adres: Lage Mosten 61, 4822 NK Breda. E-mailadres: [email protected]. In deze Algemene Websitevoorwaarden alsook in onze Privacyverklaring staan de algemene voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op het gebruik van deze website. Het is mogelijk dat we deze Algemene Websitevoorwaarden soms wijzigen. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Websitevoorwaarden, gelieve dan deze website niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze website op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te verwijderen of te wijzigen en dit zonder enige aansprakelijkheid jegens u indien de website niet bereikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om uw recht op toegang tot deze website op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te onderbreken, te beperken of te beëindigen. De diensten die op de ADI-website staan vermeld, bevatten informatie over de producten, beschikbaarheid, productprijzen, bestelstatus (opvolgen van de bestelstatus via de ADI-website door in te loggen of via e-mails van de ADI-website), de aankoop- en transactiegeschiedenis en het bestelproces. Online aankopen Alle transacties voor de verkoop van goederen via de ADI-website zijn onderhevig aan onze Algemene Leveringsvoorwaarden die u kunt terugvinden op https://fr.adiglobal.be/TermsAndConditionsPage, en die in dit document door middel van verwijzing zijn opgenomen en door de volgende voorwaarden worden aangevuld. Bestelproces Uw bestelling is een aanbod aan ons om het (de) product(en) in uw bestelling aan te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product bij ons te kopen, zullen we een bericht op de ADI-website plaatsen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. De bevestigingsmail is enkel een erkenning dat wij uw bestelling hebben ontvangen en houdt geen aanvaarding van uw aanbod in om het (de) bestelde product(en) te kopen. Beschikbaarheid Op de ADI-website staat vermeld of de producten die wij verkopen beschikbaar zijn of niet, maar dit is niet het geval voor alle producten. Ondanks onze inspanningen kunnen er onjuistheden staan in deze gegevens. Wij zullen de beschikbaarheid van het product controleren bij de verwerking van uw bestelling. Vermelding van het auteursrecht van ADI ADI geeft u de toestemming om documenten die door ADI op de website worden gepubliceerd te kopiëren, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat elke kopie die u maakt van deze documenten onderworpen blijft aan het auteursrecht en eigendomsrecht zoals vermeld op deze website. Behoudens indien uitdrukkelijk vermeld, zal niets uit deze paragraaf worden opgevat als een toekenning van enige licentie of recht onder enig auteursrecht van ADI of haar holdings, geassocieerde ondernemingen, filialen of content suppliers. Materiaal dat beschikbaar is op de ADI-website mag op geen enkele wijze worden opgeslagen of verzonden (inclusief maar niet beperkt tot elektronisch of mechanisch opslaan, verzenden, scannen, fotokopiëren of opnemen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADI. Disclaimer inzake handelsmerken en intellectuele eigendom Alle inhoud op deze ADI-website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, illustraties, logo's, knoppictogrammen, beelden, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is de eigendom van ADI of haar content suppliers en is beschermd door alle internationale intellectuele eigendomsrechten. Niets hierin zal worden opgevat als een toekenning door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie op enig octrooi, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van ADI, haar geassocieerde ondernemingen en filialen, of een derde partij. ADI, haar geassocieerde ondernemingen en filialen geven geen verklaringen of garanties dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk vormt op dergelijk octrooi, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van ADI, haar geassocieerde ondernemingen, holdings en filialen of een derde partij. Berichten posten: ADI kan blogs creëren zodat u berichten naar ons en andere gebruikers kunt sturen. Wij controleren berichten niet voordat ze worden gepost. Hierdoor zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Wij zullen echter berichten bewerken of verwijderen wanneer we het naar eigen goeddunken nodig achten of indien we op de hoogte zijn gebracht van ongepaste of onrechtmatige inhoud. U hoeft niet te zijn ingeschreven op de website om een bericht te posten. Wij herinneren u eraan dat wij niet noodzakelijk de inhoud onderschrijven die door gebruikers wordt gepost. Bij het schrijven van berichten dient u het volgende te vermijden: · Taalgebruik dat zou kunnen worden beschouwd als beledigend, lasterlijk, smadelijk, onbetamelijk, schadelijk, kwellend, schendend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet, racistisch of seksueel, etnisch of cultureel beledigend · Persoonsgegevens, zoals een e-mailadres, gebruikersnaam voor instant messaging of telefoonnummer, en inhoud die bedoeld is om wachtwoorden of account-/privégegevens van andere bronnen te verkrijgen · Reclame- of commercieel materiaal dat producten of diensten aanbiedt · Junkmail, kettingbrieven en spam · Uzelf voordoen als iemand anders · Valse, misleidende, verkeerde, frauduleuze of bedrieglijke informatie · Informatie die strijdig is met de toepasselijke lokale, federale of internationale wetten · Virussen Toegang tot de ADI-website en beveiliging van accounts U bent verantwoordelijk: · Voor het verschaffen van echte, juiste, actuele en volledige informatie over uw account en voor het onderhouden en updaten van alle informatie om deze actueel en volledig te houden; · Om ervoor te zorgen dat alle mensen die u toegang verschaft tot de ADI-website op de hoogte zijn gesteld van deze Algemene Websitevoorwaarden en dat zij deze naleven; · Voor het vertrouwelijk houden van uw online account en wachtwoord en het beperken van de toegang tot uw computer of mobiel toestel. U aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de ADI-website of enkele van de hulpmiddelen die deze aanbiedt, kan u worden gevraagd om enkele registratiegegevens of andere informatie te verlenen. Het is een voorwaarde voor het gebruik van de ADI-website dat alle informatie die u hierop verschaft correct, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verleent om u in te schrijven op de ADI-website of anderszins onderworpen is aan onze Privacyverklaring en u geeft toestemming voor alle maatregelen die wij nemen inzake uw gegevens, in overeenstemming met onze Privacyverklaring. U erkent dat de ADI-website uitsluitend bedoeld is voor uw zakelijk gebruik en dat u deze diensten gebruikt namens uw bedrijf. U gaat er tevens mee akkoord om onbevoegde personen geen toegang te verlenen tot de volledige of delen van de ADI-website door hen gebruik te laten maken van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligde informatie. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of andere inbreuken op de beveiliging. U gaat er bovendien mee akkoord om ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt uit uw account. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u inlogt op uw account vanop een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of noteren. ADI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze paragraaf. Beperkingen Bij het gebruik van deze website, is het verboden: · de website te gebruiken op eender welke wijze die zou kunnen leiden tot het aanmoedigen, verschaffen of uitvoeren van enige criminele activiteit of om bedrijven, producten of diensten te promoten; · grove, bedreigende of beledigende te taal gebruiken, inclusief en zonder beperking, lasterlijk, smadelijk, racistisch, seksistisch, leeftijdsdiscriminerend, homofoob of seksueel expliciet taalgebruik; · illegale, auteursrechtschendende, publiciteits-, onfatsoenlijk of beledigend materiaal te verspreiden of bestanden door te sturen met virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's; · de website te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijke gebruiksdoeleinden; · het materiaal van de ADI-website te wijzigen of te vertalen, er reverse engineering op uit te voeren, afgeleide werken te creëren, het openbaar te maken of er een (sub)licentie voor te verlenen of op enige wijze materiaal van de ADI-website in te zetten voor commerciële toepassingen, behoudens en voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden; · Vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten te verwijderen die in of op de ADI-website staan vermeld; · Gedeeltes van webpagina's die onderdeel zijn van de ADI-website te herformatteren of te framen; · Inhoud aan de ADI-website te verstrekken die ten onrechte beweert of impliceert dat dergelijke inhoud wordt gesponsord of onderschreven door ADI; · de ADI-website te gebruiken om de veiligheid van computers of computernetwerken of een ander toestel of systeem te schenden of om hiertoe onbevoegde toegang te verkrijgen (inclusief ongeoorloofde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscodes te kraken); · de ADI-website te gebruiken om de toepasselijke lokale, federale of internationale wetten te schenden. Algemeen juridisch kader Indien u de ADI-website bekijkt en informatie doorstuurt, inclusief vragen, berichten of suggesties over de inhoud van de ADI-website maar exclusief persoonsgegevens, die onderhevig zijn aan de Privacyverklaring, zal dergelijke informatie niet-vertrouwelijk geacht worden en zal ADI op geen enkele manier verplichtingen hebben ten opzichte van dergelijke informatie en zal het ADI vrij staan om de informatie zonder beperking te herproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en deze aan anderen te verspreiden. Het zal ADI vrij staan om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die worden vermeld in dergelijke informatie, voor eender welk doeleinde, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten die dergelijke informatie bevatten. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IS UW GEBRUIK VAN DE ADI-WEBSITE EN INHOUD ERVAN OP EIGEN RISICO. DE ADI-WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT GEEFT NOCH ADI NOCH PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN MET ADI ENIGE GARANTIE OF VERKLARING OVER DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, JUISTHEID OF BEREIKBAARHEID VAN DE ADI-WEBSITE. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH ADI NOCH PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN MET ADI DAT DE ADI-WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BEREIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE INFECTIES OF DAT DE ADI-WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT VERWERPT ADI HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ADI-WEBSITE VAN WELKE SOORT DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTGARANTIES ZIJN OPGENOMEN IN ALLE GARANTIES DIE MET HET PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD DOOR DE FABRIKANT. ADI, HAAR HOLDINGS, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN FILIALEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN EENDER WELKE AARD MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAARNAAR DE INFORMATIE VERWIJST, BEHOUDENS VOOR ZOVER DERGELIJKE VERKLARINGEN OF GARANTIES UW WETTELIJK RECHT ZIJN WAARVAN HET TOEPASSELIJK RECHT NIET TOELAAT DAT HET WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT. De informatie op deze website kan typografische onnauwkeurigheden bevatten. Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht zal ADI of haar holdings, geassocieerde ondernemingen, filialen, werknemers, vertegenwoordigers, kaderleden of directeurs in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van personen of bedrijfsentiteiten voor rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, incidentele of gevolgschade gebaseerd op eender welk soort gebruik van deze website of een andere website waaraan de ADI-website is gekoppeld of voor gederfde winsten, bedrijfsstoringen of verlies van programma's of gegevens, ook al werden ADI, haar holdings, geassocieerde ondernemingen of filialen specifiek op de hoogte gesteld van de mogelijkheid op dergelijke schade. Niettegenstaande het voorgaande, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken we ze niet voor frauduleuze voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze onachtzaamheid of de onachtzaamheid van onze werknemers of vertegenwoordigers. Advertenties van derden en links naar websites van derden ADI kan op de website bepaalde advertenties of links weergeven van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke advertenties of links, producten, diensten of andere materialen met betrekking tot dergelijke advertenties, gekoppelde sites of links op een gekoppelde site. In geen geval zullen we aansprakelijk kunnen worden gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot eender welk soort gebruik, voortzetting van het gebruik of beroep op advertenties die op de website staan, producten, diensten of andere materialen met betrekking tot dergelijke advertenties, gekoppelde sites van derden of links op een gekoppelde site. Toewijzing ADI kan haar rechten en/of plichten onder deze Algemene Websitevoorwaarden overdragen, uitbesteden of toewijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of zonder uw toestemming. U mag uw rechten en/of plichten onder deze Algemene Websitevoorwaarden niet overdragen, uitbesteden, toewijzen of onderhandelen. Toepasselijke wet We zullen proberen om eventuele geschillen over deze Algemene Websitevoorwaarden in der minne op te lossen. Indien u gerechtelijke stappen tegen ons wenst te ondernemen, dient u dit te doen bij de Belgische rechtbanken. Het Belgische recht zal hierbij van toepassing zijn.
close button